Świadczenia usług w Serwisie NOCLEGOWYM.Rozdział 1

DEFINICJE REGULAMINOWE§ 1

1. Regulamin - niniejszy akt regulujący sposób korzystania z serwisu noclegowego,

2. Serwis - serwis noclegowy, dostępny na stronie internetowej www.zaplanuj-nocleg.com,

3. Administrator - podmiot prowadzący Serwis,

4. Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie,

5. Klient - Użytkownik, korzystający z odpłatnej usługi publikowania ogłoszeń w Serwisie.Rozdział 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 2

Serwis służy do zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług związanych z branżą turystyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.§ 3

1. Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Administratorem, a Klientem.§ 4

Użytkownik rejestrując się w Serwisie, oświadcza tym samym, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu.§ 5

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora przesłanych w procesie rejestracji danych osobowych.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych ogłoszenia innym serwisom w celach reklamowych, jak i możliwość odsprzedaży bazy ogłoszeń.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.

4. Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia ogłoszenia , jesli zostanie naruszony regulamin.

6. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisie. 

§ 6

1. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora.

2. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Administratora.Rozdział 3

KORZYSTANIE Z USŁUG§ 7

1. Usługi oferowane w Serwisie dzielą się na usługi płatne i nieodpłatne.

2. Rodzaj, zakres i ceny usług określone są w ofercie dostępne są na stronach Serwisu.§ 8

1. Przeglądanie Serwisu dostępne jest w podstawowym zakresie dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.

2. Usługi nieodpłatne dostępne są dla Użytkowników.

3. Usługi odpłatne dostępne są dla Klientów.§ 9

1. Aby zarejestrować się jako Użytkownik Serwisu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem www.zaplanuj-nocleg.com/rejestracja.html 

2. W procesie rejestracji osoba rejestrująca się może poprzez wybranie opcji "Chcę dodać ofertę do bazy noclegowej" i uzupełnienie dodatkowych danych, ustanowić swój status w Serwisie jako Klient Serwisu.§ 10

1. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Użytkownik może korzystać z zaawansowanych funkcjonalności Serwisu, o których mowa w ofercie.

2. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora niezamówionej korespondencji na podany adres e-mail. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Klientów, którzy mogą nie wyrazić zgody na przesyłanie przez Administratora niezamówionej korespondencji.§ 11

1. Po poprawnej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do spersonalizowanego panelu administracyjnego, z poziomu którego może zamieszczać swoje ogłoszenia, zmieniać je i nimi zarządzać.

2. Publikacja ogłoszenia następuje po aktywacji ogłosenia przez Administratora. § 12

1. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie mogą naruszać prawa, ani dobrych obyczajów.

2. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia powinny pozostawać w zgodzie z celem Serwisu, określonym w szczególności w § 2 Regulaminu.

3. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.§ 13

Administrator ma prawo do usuwania ogłoszeń naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.

Rozdział 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ§ 14

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w Serwisie ogłoszeń.§ 15

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.§ 16

Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

Rozdział 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE§ 17

W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, Klientowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi, chyba że niezrealizowanie usługi zostało spowodowane naruszeniem przez Klienta Regulaminu.§ 18

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem www.zaplanuj-nocleg.com/kontakt.html

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w poprzednim punkcie adres e-mail.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła.

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 19

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku, tj. od dnia jego publikacji na łamach Serwisu.§ 20

1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.


 


Rozdział 7

RODO


1. Osoba dodająca ogłoszenie wyraza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonym w niniejszym serwisie w celach informacyjnych przez administratora danych zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podane są dobrowolnie

 


2. Osoba dodająca ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie od www.zaplanuj-nocleg.com informacji na adres email zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lutego 2002r